top of page

Acerca de

שמאי מקרקעין היטל השבחה נתניה| הפחתת היטל השבחה

היטל השבחה

היטל השבחה

היטל השבחה:

היטל השבחה ראשיתו בפקודות מנדטוריות אשר הטילו מס על עליית ערכו של מקרקעין.

ביולי 1981 נחקק תיקון 18 לחוק התכנון והבניה. בחוק נקבע כי שומת היטל השבחה תיערך על ידי שמאי מקרקעין של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כאשר לבעלים יש את הזכות לערער על עצם החיוב בפנייה לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה של משרד הפנים, או על גובה החיוב, בפנייה ליו"ר מועצת השמאים למינוי שמאי מכריע. ערעור על גובה החיוב ייעשה בדרך כלל באמצעות חוות דעת של שמאי מקרקעין מטעמו של הבעלים.

ביולי 2008 בתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה קבעה הכנסת איסור על הגעה להסכמות בין הנישום לוועדה המקומית(כפי שהיה נהוג בעבר). התיקון ספג ביקורת ועורר חשש מצד גורמים שונים בטענה שהוא עלול לסרבל את ההליכים לבירור גובה ההיטל אך לבסוף נמצא כי התיקון מאפשר ניהול בירור יעיל בטווח זמן סבירים והביא לשיפור בשקיפות ובמקצועיות של ההכרעות.

השבחה הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

תכנית הינה תכנית מתאר או תכנית מפורטת.

היטל השבחה ניתן לגבות בעקבות תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת, תכנית איחוד וחלוקה ללא ועם הסכמת בעלים, הקלות מתכנית, שימוש חורג מתכנית, תכנית שימור אתרים.

שיעור היטל ההשבחה הינו 50% מגובה ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

המועד הקובע לחיוב היטל השבחה הינו יום תחילת התכנית המהווה 15 יום לאחר פרסום למתן תוקף ברשומות או בעיתונים.

היטל השבחה משולם בעת מימוש זכויות : הוצאת היתר בנייה, אישור הקלות ושימוש חורג.

בעת העברת זכויות(מכר) למעט בין בני משפחה מדרגה ראשונה או לבקשתו של בעל הזכויות.

שמאי מקרקעין להיטל השבחה יכול לאמוד עבורכם את גובה החשיפה להיטל ואף להביא להפחתת היטל השבחה.

הקלות בגינן קיים בחיוב בהיטל השבחה:

  • הקלה כמותית לתוספת שטחי בניה למגורים

  • תוספת צפיפות

  • פיצול יחידת דיור(צמודת קרקע בלבד) תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה משנת 2017 לחמש שנים.

  • הקלה בגובה מבנה/קומה

  • הקלה בקווי בניין

  • הקלה בתכסית(קונטור קומת קרקע)

  • ניוד שטחים עיליים ותת"ק

  • תוספת שטחי חניה

  • הקלה במס' קומות

משרדנו מתמחה בהפחתת היטל השבחה ובעריכת שומות נגדיות לשומות היטל השבחה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

למשרדנו ידע רב בהפחתת היטל השבחה בכל הנוגע לפסיקה הרלוונטית והעדכנית ביותר, לרבות החלטות ועדת ערר, שומות מכריעות וכל התיקונים והשינויים האחרונים לחוק.

 

 שמאי מקרקעין נתניה | הפחתת היטל השבחה

תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

לייעוץ ובדיקת היטל השבחה

054-9197002

שמאות ישראל לוגו אקספרס.png
bottom of page